Quy định về bồi thường đất và cây trồng khi có đường dây điện đi qua

102
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm (cây tràm vàng) tại xã Hựu Thanh, huyện Đức Hòa, Long An. Mảnh đất này nằm trên đường dây điện 500KW Mỹ Tho – Đức Hòa. Ban quản lý dự án công trình điện miền Nam áp giá hỗ trợ hành lang đường điện cho tôi là 99.000 đồng/m2 đất lúa.

Khi tôi thắc mắc đất của tôi là đất trồng cây lâu năm mà tại sao lại ghi đất lúa thì họ giải thích 2 loại đất này có giá giống nhau. Đơn giá đền bù cây tràm vàng là 7.000 đồng/m2.

Xin hỏi việc áp giá như vậy có đúng quy định không? Việc áp giá đền bù này được quy định như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

tamaconit@…

Trả lời:

Theo các thông tin bạn cung cấp: thì gia đình bạn bị thu hồi đất để làm đường dây điện 500 KWW Mỹ Tho – Đức Hòa thuộc trường hợp tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất: “a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;”

Theo điểm b Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau : b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;”

Đơn giá bồi thường đối với từng loại đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm thu hồi. Do bạn không nêu rõ đất của bạn bị thu hồi vào thời điểm nào nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể cho bạn được. Tuy nhiên, trường hợp đất nhà bạn bị thu hồi trước thời điểm ngày 10/5/2019 bạn có thể tham khảo tại Quyết định số 57/2016 QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản sau khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An; thu hồi sau thời điểm ngày 10/5/2019 bạn tham khảo tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng , vật nuôi thủy là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ theo điều 74 luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”.

Căn cứ theo Điều 75 luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng như sau :

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.