Bán nhà hėm 3.5m Nguyên tri phương P4 Q5

60
– Cân bán nhà hėm 3.5m

– DT: 3.5. x 8m2 dtxd: 27m2 1tret 2Lâu ,sân thương 2phòng ngů

– kêt câú nhà đúc btct nhà mơi đep thuân tiên don vào ơ ngay .

– Vi tri : hėm thông hòa håo

.- Gia bán : 4.65ty thương lương .

– Liên hê : Tuyêň đê xem nhà .miêñ MG

Bán nhà hėm 3.5m Nguyên tri phương P4 Q5